حدیث موضوعی
 
هرگز با آدمهای کوچک نمی توان کاربزرگ انجام داد