حدیث موضوعی
 
برای ورود به سیستم :     
                                                                                         
1-کد کاربری و رمز عبور همان کد پرسنلی  می باشد.              
         
  2-بلا فاصله بعداز ورود رمز خود را تغییر دهید.

  3-باتوجه به اینکه احتمال خطا(حروف فارسی-لاتین)  

وجود دارد، برای رمز ازاعداد استفاده کنید